西安音乐学院附属中等音乐学校2018-2019学年八年级上学期期中考试语文试题


您现在位置:中学语文教学资源网试题下载期中试卷
试题
名称
西安音乐学院附属中等音乐学校2018-2019学年八年级上学期期中考试语文试题(八年级上册 部编人教版)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
2018—2019学年第一学期初二语文期中试题姓名__________班级_________成绩_______一、 积累运用(每小题3分,共15分)1.下列各项中加点字注音完全正确的一项是()(3分)A.要塞(sài) 酒肆(sì) 黝黑(yǒu) 锐不可当(dǎng)B.匿名(nì)禁锢(kù) 畸形(qī)杳无消息(yǎo)C.吹嘘(xū)佃农(diàn)不逊(xùn)深恶痛疾(è)
试题预览
2018—2019学年第一学期初二语文期中试题
                  姓名__________班级_________成绩_______
一、 积累运用(每小题3分,共15分)
1.下列各项中加点字注音完全正确的一项是(    ) (3分)
A.要塞(sài)   酒肆(sì)   黝黑(yǒu)  锐不可当(dǎng)
B.匿名(nì)    禁锢(kù)   畸形(qī)      杳无消息(yǎo)
C.吹嘘(xū)    佃农(diàn)  不逊(xùn)     深恶痛疾(è)
D.诘责(jié)   滞留( zhì)   咆哮(páo)   一丝不苟(gǒu) 
2.下面各组词语中字形完全正确的一项是(    )(3分)
A.桅竿 镌刻  眼花缭乱  屏息敛声    B.咆哮 浩瀚  藏污纳垢  油光可签
C.窒息 缰绳  诚惶诚恐  杳无消息    D.凛冽 追朔  抑扬顿挫  深恶痛绝
3.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是(    )(3分)
A.这段时间家里、单位事情太多,他常感到筋疲力尽。
B.敌人的进攻锐不可当,我们就快支持不住了。
C.很多场所的中央空调长期不清洁,管道成为藏污纳垢之地,细菌、灰尘等随着空调风吹入室内,容易引发呼吸道疾病。
D.这位老人小心谨慎了一生,如有风吹草动,就马上诚惶诚恐地替别人替自己担忧。
4.下列各句中标点符号使用正确的一项是(    )(3分)
A.诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会。经济学家帕西,他建立了 促进国际仲裁的各国议会。
B.法国的普吕多姆“文学奖”,他在诗歌创作方面颇有建树。
C.诺贝尔基金会是这笔资金的合法拥有者,并管理这笔资金的投资,但与诺贝尔奖的评定无关。
D.根据诺贝尔遗嘱:“诺贝尔奖每年发给那些在过去的一年里,在物理学、化学、生理学或医学、文学及和平事业方面为人类做出最大贡献的人。”
5. 下列关于名著知识及文学常识的表述,有误的一项是(    )(3分)
A.《藤野先生》选自《呐喊》,叙写了作者“弃医从文”的原因——“匿名信”事件和“看电影”事件。
B.《回忆我的母亲》选自《朱德选集》,作者朱德,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家。
C.《列夫• 托尔斯泰》节选自《三作家》,列夫•托尔斯泰的代表作有《战争与和平》《复活》《安娜•卡列尼娜》等。
D.《美丽的颜色》选自《居里夫人传》,体裁是传记。传记是一种常见的文学形式,主要记述人物的生平事迹。
二、名句积累(每空1分,共10分)
(1)牧人驱犊返,              。(王绩《野望》)
(2)                  ,芳草萋萋鹦鹉洲。(崔颢《黄鹤楼》)
 
(3)王维《使至塞上》中被誉为“千古壮观”的名句是             ,            。
(4)《记承天寺夜游》中描写月色如水、空明澄澈的句子是__________,______,盖竹柏影也。
(5)“乡土情结”是中华民族特有的文化现象。请默写出两句体现游子怀恋故土、思念家乡的古诗文名句。(课内外均可)
三、注册送68题(共35分)
(一)注册送68文言文《三峡》与《与朱元思书》,完成1—6题。(18分 )
三 峡
自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。
至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。
春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。
每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”
与朱元思书
风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。
水皆缥碧,千丈见底。游鱼戏 石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。
夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。
1.解释下列语句中加点词的意思。(4分)
(1)略无阙处____________           (2)沿溯阻绝____________
(3)负势竞上____________           (4)属引凄异____________
2.下列各组中,加点的词意义和用法不相同的一项是(   )(2分)
A.一百许里                高可二黍许
B.猿则百叫无绝             群响毕绝
C.疏条交映,有时见日       见余,大喜曰
D.在昼犹昏                神龟虽寿,犹有竟时 
3. 翻译下列句子。(4分)
(1)自非亭午夜分,不见曦月。
(2)急湍甚箭,猛浪若奔。                                                                   
4.翻译“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。”并说出这一句表达了作者怎样的思想感情?(4分)
 5.两文的语言都很优美, 请你选择一句,从修辞的角度进行赏析。(2分)
句子:
赏析:                                                                                                                                                                         
6.下列对两文理解错误的一项是(     )(2分)
A.《三峡》的作者是北魏的郦道元。文中“有时朝发白帝,暮到江陵”让人联想到李白的《望天门山》中的诗句“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”。
B.两文都写了猿鸣,但写作目的不同,《三峡》通过猿鸣烘托环境的悲凉、凄清,《与朱元思书》则通过猿鸣与其他事物共同表现了富春山的勃勃生机。
C.两文都写了山和水,突出了山的连绵、高峻和水的湍急、澄澈等共同特征。
D.《三峡》中“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”与《与朱元思书》中的“急湍甚箭,猛浪若奔”在描写水势上有异曲同工之妙。
(二)注册送68下面古诗,完成7—8题。(4分)
钱塘湖春行
白居易
孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。
几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。
7.诗中“几处早莺争暖树” 的“争”字用得好,好在哪里?(2分)
8. 此诗表达了作者怎样的思想感情?从哪句诗最能看出来?(2分)
(三)注册送68下面文章,完成9—13题。(13分)
恒久的滋味
蒋勋
人的一生,会经历许多味觉,这些味觉停留在记忆中,成为生命的滋味。 
小时候,喜欢吃糖,甜味停留在孩童时代记忆,不只是口腔四周的快乐,同时呼唤起许多满足、幸福、受宠的回忆。 
几乎每一个儿童都有过爱吃糖的记忆,在许多民族的语言文字中,“糖”、“甜”,都已经不单单只是生理味觉上的反应,“sweet”、“candy”,也同时包含了满足、幸福、爱等等心理上的感觉。 
甜味如果是人生第一个向往的味觉,甜味停留在记忆里,也就有了童年全部的幸福感受。人不会一直停留在童年,因此人也不会一直满足生命里只有甜味。甜味是幸福,但是甜味太多,也觉得腻。 
我不知道为什么开始喜欢上了酸味。 
大概是在身体发育之后,十二、三岁左右,被称为青少年,被称为惨绿少年,好像没有熟透的果实,透着一种青涩的酸味。没有放糖的柠檬汁,盐腌渍的青芒果,那种酸,好像初尝到生命里的一种失落、怅惘,一种不严重的感伤。
酸是一种味觉吗 ? 
为什么我们说一个人“好酸”,当然不是他身上的气味,而是他透露出的一种在得不到时的一点点忌妒、讥刺、不满足的愤怨委屈吧。记忆里嗜吃甜食的童年,偶然吃到母亲调了许多醋的面条,立刻皱起眉头,酸得全身皱缩起来,那时还不懂得“酸”的意味。等到我在青少年时期,挤了满满一杯纯柠檬汁,不放糖,咕嘟咕嘟喝着,忽然彷佛懂了生命原来除了“甜”, 还有别种滋味。 
但是我品味着“酸”的时候,还是不能了 解,为什么母亲会顿顿饭都吃苦瓜,极苦极苦的瓜,加上极臭极臭的豆豉,加上极辣极辣的辣椒,极咸的小鱼干,用热油爆炒,还没有吃,远远闻着,扑鼻一阵咸、辣、臭、苦,呛鼻刺激的气味,呛到使人喉头都是哽咽,呛到眼泪止不住。我长大之后,看着母亲耽溺在这样的味觉里,听她叙述战乱里人的流离,她描述炸弹下来,刚才说话的人,不见了,肠子飞起来,挂在树上。她在咸、辣、臭、苦里,回忆着她五味杂陈的一生吗? 
五味杂陈,说的是味觉,但也是人生。 
人生应该只有甜味吗?还是在长大的过程,一步一步,随着年龄的增长,随着生命经验的扩大,我们的味觉也在经验不同的记忆?我在甜味里记忆幸福满足,在酸味里学习失落的怅惘,在辣味里体会热烈放肆逾越规矩的快感。 
我终于也学会了品尝苦味,在母亲临终的时刻,我怀抱着她的身体,在她耳边诵念金刚经,我懂得一种苦味,比甜味安静,比酸味丰富,比辣味深沉庄严。我难以形容,但是我知道,我不能拒绝生命里这样苦味,我终于知道:我多么眷恋不舍,母亲还是要走!我也终于知道:我人生的滋味大部分从母亲处学来。
    从小到大,记忆里最不能忘记的滋味都从母亲的菜饭里学来。我们很少上餐厅,母亲总是一边摘菜叶,一边娓娓说着故事,她用小火煎着一条赤鯮,鱼的酥香的气味久久停留在空气中,至今也似乎没有消逝。母亲的菜有糖醋,有盐渍,有抹了花椒的辛香,有酸辣,有辣苦,也有臭豆腐奇特使人迷恋的臭香。她教会了我去品尝各种味觉,品尝各种味觉混合的不可言喻的滋味。 
但是母亲的滋味里有一种仪式,她会特别慎重料理,那滋味却只是米麦五谷的平淡。 
每一年过年,母亲要蒸一百个馒头,发面的面头要特别挑选过,蒸锅里的水,大火煮沸,蒸气白烟缭绕,馒头要蒸得白胖圆满,用来在年夜祭拜祖先,也象征预兆一年的平安祥和。母亲在揭开蒸笼的盖子时,慎重庄严肃穆的表情,使我难忘,她没有任何宗教信仰,但是她有生活的虔诚。 
馒头饱满丰圆,透着淡淡五谷的香。我负责的工作是在每一个馒头正中心用筷子点一个红点。红染料用天然胭脂调成液体,用筷子头蘸着,刚好一个圆圆的红点。母亲在一旁叮咛:要点在正中心哦!那时候还没入学,大概四、五岁,我也开始学会了慎重庄严的举止。 
我如此贴近那些馒头,好像麦 子在土地里、阳光里、雨水里的全部饱实的生命都给了我,平淡悠长而且沉着,在所有的滋味之上,是更恒久的滋味吧!
9.文章第6段中加点的“惨绿少年”有怎样的含义?(2分)                                                                                     
10.在作者的生命历程中,甜、酸、苦等滋味,各代表了什么样的人生阶段?甜味、酸味和辣味各自包含怎样的感觉?(3分)                                                                                                                                                                            
11.本文行文有两条线索,请指出。(2分)                                                                                     
12.画线的问句在文中有怎样的作用?(3分)                                                                                                                                                                             
13.年夜祭祖的白馒头给作者的启示是什么?(3分)
                                                                                         
                                                                               
四、作文(40分)
请以“我想去              ”为题写一篇作文
写作提示:题材广泛,思维灵活,顺理成章即可,如“看海、拉萨、埃及、旅行、草原、大唐,北宋、三国、认识李白,穿越历史”等。
写作要求:
(1)请先在横线上把题目补充完整;
(2)文章不限体裁,诗歌除外,全文不少于600字;
(3)内容具体,语言流畅,结构完整,鼓励创新。2018—2019学年第一学期初二语文期中答题卡
                            姓名__________班级_________成绩_______
一、积累运用(每小题3分,共15分)
1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5. (    )                                              
二、名句积累(每空1分,共10分)
(1)                     。
(2)                     ,
(3)                     ,                     。
(4)                     ,                     ,
(5)1.                       ,                         。
2.                       ,                        。
三、注册送68题(共35分)
(一)注册送68文言文《三峡》与《与朱元思书》,完成1—6题。(18分 )
1. (4分)
(1) ____________           (2) ____________
(3) ____________           (4) ____________
2. (2分)(     )
3.(4 分)
(1)

(2)

4.(4分)
5.(2分)
句子:


赏析:

                                                                                                                                  
6.(2分)(     )
(二)注册送68下面古诗,完成7—8题。(4分)
7.(2分)


8.(2分)


(三)注册送68下面文章,完成9—13题。(13分)
9.(2分)


                                                                                       
10.(3分)

                                                                                                                                                                              

11.(2分)


                                                                                      
12.(3分)

                                                                                         
                                                                                          
13.(3分)


                                                                                         
四、作文(40分)

 
2018—2019学年第一学期八年级语文期中试题答案
一、积累运用(每小题3分,共15分)
1. D         2. C        3. B          4. A
5.汉字遭遇空前危机。
二、名句积累(每空1分,共10分)
1. (1)猎马带禽归。(2)晴川历历汉阳树,(3)大漠孤烟直,长河落日圆 。
(4)庭下如积水空明,水中藻荇交横,
(5)日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。  仍怜故乡水,万里送行舟。
三、注册送68题 (35分) 
(一)
1.通缺,空隙,缺口。     逆流而上。
依靠,凭借。           延长
2.D
3.如果不是正午和半夜,就看不见太阳和月亮。
湍急的水流比箭还快,凶猛的巨浪就像奔腾的骏马。
4.翻译:那些极力追求名利的人,望见这里的山峰追逐名利的心就平静下来;那些办理政务的人,看到这些幽美的山谷就会流连忘返。表达了作者对富春江奇山异水的赞美、留恋以及鄙弃功名、淡泊人生的思想感情。
5.例如:
句子:负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。
赏析:运用拟人的修辞手法,通过“竞”“争”两字把山写活了,写出了江两岸的山高耸入云的特点,突出了山的生命力和动感。
6.C
(二)
7.运用了拟人手法,写出了莺的活泼可爱;突出了初春乍暖还寒又生机勃勃的景象;表现了作者对初春的喜爱和赞美之情;“争”字和“啄”字前后呼应,使诗句对仗工整;表达了春光的难得与宝贵。(答出两点即可)(2分)
8.通过写西湖早春的明媚春光,抒发了作者对西湖早春的热爱之情。从“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”两句最能看出。(2分)
(三)
9.本意指风度翩翩的青年男子,文中指青涩、强说愁的青少 年。
10.甜:童年,酸:青少年,苦:成年。 甜味里记忆幸福满足,在酸味里学习失落的怅惘,在辣味里体会热烈放肆逾越规矩的快感。
11.一是体验各种生命的滋味,一是“我”的成长历程。
12.用问句更能引起读者注意与思考,对母亲艰辛一生的感叹,引起下文对人生的感悟。
13.生活平平淡淡才恒久;生命平平安安才是真,从母亲身上得到的人生启迪是恒久的。
 
四、作文(参考中考作文标准)(40分) (122.240.210.13)

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)

相关试题:人教版 八年级 上册 期中试卷


上一个『内蒙古鄂尔多斯康巴什新区2018-2019学年八年级上学期期中综合素质测评语文试题』  下一个『浙江省苍南县灵溪学区2018——2019学年第一学期八年级期中考试语文试卷(含答案答卷纸)

浏览更多试题,请访问
本页手机版  

注册送68